กู้เงินออมสิน สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ผ่อนได้ยาวถึง 96 งวด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ โดยมีรายละเอียดสินเชื่อดังนี้ จำนวนเงินกู้ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย  กู้เงินออมสิน สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด คุณสมบัติ กู้เงินออมสิน สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ…

Continue Reading